Skip to main content

Transparency Act

Redegjørelse Åpenhetsloven – Einar Film & Fortellinger AS m.fl.


Denne redegjørelsen bygger på kravene i åpenhetsloven §4, førsteledd bokstav a, b og c. Selskapet har foretatt en gjennomgang av interne og eksterne forhold som forklares videre i underliggende tekst.

1. Virksomheten

Einar Film & Fortellinger AS er et konsern bestående av følgende selskaper:

Einar Film Drama as, Einar Film Non Scripted AS, Einar Film Eftf. AS, og Willy Nikkers AS. Selskapene driver innenfor området reklamefilm produksjon, branded content, Tv Drama og spillefilm m.m. Virksomheten har sine kontor på Bislet i Oslo. Vi har pr nå 44 faste ansatte i konsernet.

1.1 Arbeidsforhold:

Generelt i selskapet er man opptatt av ordnede arbeidsforhold. Følgende forhold er på plass i virksomheten:

 • Arbeidsavtaler for alle ansatte
 • HMS kurs for ledelse og tillitsvalgte
 • Helseforsikringsordning
 • Fokus på trygg arbeidsplass
 • Avspaseringsordning som kompensere for tidvis ugunstig arbeidstid knyttet til opptak
 • Varslingsrutiner
 • Personalhåndbok
 • HMS håndbok

1.1.1 Retningslinjer og rutiner internt for opprettholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapet er opptatt av å opprettholde ordnede arbeidsforhold for sine ansatte. Man etterlever arbeidsmiljøloven og man har en kontinuerlig oppfølging knyttet til HMS, sykefravær og de overnevnte forholdene i virksomheten.

Selskapet har i forbindelse med åpenhetsloven etablerte en varslingskanal for å kunne avdekke negative konsekvenser knyttet til arbeidsmiljø, brudd på menneskerettigheter eller andre forhold som må kunne anses å dekkes av ikke anstendige arbeidsforhold.

Knyttet til interne forhold anser selskapet det ikke som noen risiko for at man kan oppleve brudd på menneskerettighetene eller ikke inneha anstendige arbeidsforhold. Selskapets styre har etterlevelse av lover og regler høyt på agendaen og man opplever en forankring med arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd i organisasjonen.

1.1.2 Retningslinjer og rutiner eksternt for opprettholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Selskapet opererer i stor grad med underleverandører knyttet til filmproduksjon (kort- og langformat) og Content for direkte kunder. Dette er i stor grad aksjeselskaper, men i noen grad også enkeltmannsforetak. Ingen underleverandører jobber eksklusivt for Einar Film konsernet og man har sådan ikke arbeidsgiveransvar ovenfor disse leverandørene sine ansatte. Selskapet jobber med å utarbeide gode rutiner knyttet til å undersøke om underleverandørene sine arbeidstakere har de rette lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende forskrifter.

Dette løses ved at selskapet jobber mot å kontraktsfestet med alle underleverandører en rett til å kunne foreta inspeksjon av følgende:

 • Arbeidskontrakter
 • Timelister
 • Lønnsslipp
 • Underleverandørens forsikringsordning

Disse kontrollene vil rette seg mot underleverandører som er aksjeselskap med flere ansatte. Man har i tillegg en forenklet kontroll med nye leverandører hvor man påser noe av det overnevnte. Vi forholder oss til gjeldende satser fra Filmforbundet basert på rolle og ansiennitet samt tariff.

Selskapets rutiner for å gjennomføre kontroller og etterstrebe viktigheten i at alle arbeidstakere skal ha de lønns og arbeidsvilkår som følger av Filmforbundets satser og gjeldende overenskomster synes som dekkende for å etterstrebe opprettholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

2. Negative konsekvenser og risiko

2.1 Aktsomhetsvurderinger

Selskapet har foretatt aktsomhetsvurderinger i sin leverandørkjede for å kartlegge faktiske eller mulige negative konsekvenser vår virksomhet har på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Selskapet har primært to forskjellige typer selskaper i sin leverandørkjede

 • Filmarbeidere. Underleverandører som sørger for fagpersonell og utstyr til produksjon av våre tjenester. Dette består av selskaper med 1 til ca 20 ansatte, samt at man har noen underleverandører som er organisert som enkeltmannsforetak. Vi har også freelancere som går på lønn på de enkeltstående prosjektene.
 • Forretningspartnere. Leverandører som tar hånd om regnskapstjenester, revisjon, husleie, leasing og banktjenester.

Selskapet har ut ifra sin risikoprofil ikke valgt å se nærmere på «forretningspartnere» da dette skilles på i åpenhetslovens forstand. Selskapet har også gjennomført en vurdering av sin leverandørkjede med tanke på bruk av skadelige stoffer, konfliktmineraler og miljømessige konsekvenser. Man har ikke identifisert noen risikoer knyttet til dette i sin aktsomhetsvurdering.

Knyttet til de underleverandørene som benyttes anses risikoen for brudd på menneskerettigheter og ikke anstendige arbeidsforhold som liten. Dette omfatter noen av bransjen mest anerkjente filmarbeidere og utstyrsleverandører som vi ofte har mangeårige erfaringer med å benytte oss av. Selskapet jobber mot å jevnlig innhente redegjørelsene fra disse selskapene og man har i tillegg dialog med disse selskapene om etterlevelsene av disse standardene.

Typiske kjennetegn for selskaper man har vurdert med iboende risiko:

 • Nyetablerte selskap/nye relasjoner
 • Begrenset med interne ressurser i form av å være mindre selskap
 • Høy gjennomstrøm av ansatte
 • Filmarbeidere som bytter org.nr og selskapsform hyppig

Vi benytter oss av rutiner fra Påseplikten i selskapets arbeid med å kontrollere for brudd på menneskerettigheter og ikke anstendige arbeidsforhold. Gjennom ettersynene vi planlegger og gjennomfører i 2023 vil man ha dekket opp de selskapene som er definert i risikosonen, i tillegg tilhører vi en bransje som er liten og preget av stor grad av åpenhet.

Risikoen for negative konsekvenser har selskapet vurdert i sin aktsomhetsvurdering som begrenset. Dette kommer av tett dialog med underleverandører samt at påseplikten, samt vurderingsrutiner ved etablering av nye leverandører synes som preventive på å avdekke risikoer og negative konsekvenser.

2.1.1. Vesentlig risiko for negative konsekvenser

Selskapet har i sin aktsomhetsvurdering, risikoanalyser og øvrig arbeid ikke identifiser noen vesentlig risiko for negative konsekvenser i sin leverandørkjede. Man opplever i stor grad åpenhet hos sine leverandører. Dette medfører at man i stor enkelhet kan ha en konstruktiv dialog med leverandørene omkring de nevnte forhold og ikke minst ha mulighetene til å gjennomføre ettersyn.

2.1.2. Faktiske negative konsekvenser

Selskapet har i sin gjennomgang ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser. Man anser det slik at man innenfor de risikovurderinger og kartlegging som er gjennomført etterlever menneskerettighetene og har anstendige arbeidsforhold.


3. Tiltak

Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Selskapet har foretatt en vurdering av de funn man har hatt i gjennomgangen i forbindelse med åpenhetsloven. Der det foreligger risiko opplever man i stor grad en etterlevelse av lover og regler, samt at man har fokus på etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For å sikre en fortsatt etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige forhold planlegger selskapet å fortsette sin gjennomgang med påseplikt samt fortsette å inneha en åpen og god dialog med sine leverandører.

Selskapet har også etablert en varslingskanal som vil omfatte alle underleverandører hvor ansatte hos underleverandører kan ta kontakt om det skulle foreligge brudd på menneskerettigheter eller øvrige brudd på anstendige arbeidsforhold.

Selskapets tiltak anses dekkende for etterlevelse og forhindre brudd på menneskerettigheter og øvrige brudd på anstendig arbeidsforhold.

DirectorsProduction ServicesFilm & TVBranded contentCommercialMusic VideoContactWillyNews